(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-58937473-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Avatar photo

Peter Himič

Mgr. Peter Himič, PhD. absolvoval v roku 1991 Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove v odbore Vzdelávanie dospelých, špecializácia kulturológia, s diplomovou prácou Výchova dramatickým umením ako proces kultivácie estetického subjektu (K niektorým otázkam vzťahu absurdného divadla a jeho súčasnej scénickej konkretizácie). V roku 2009 obhájil na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave dizertačnú prácu Divadelný život Prešova v rokoch 1918 – 1944 v odbore dejiny a teória divadelného umenia. Od roku 1991 do roku 2013 pôsobil na domovskej fakulte, najprv na Katedre slovenského jazyka a literatúry, neskôr ako odborný asistent na Katedre estetiky a vied o umení. Od roku 2017 pôsobí na Katedre dramaturgie, réžie a teatrológie Fakulty dramatických umení na Akadémii umenia v Banskej Bystrici. Od roku 1997 pracoval ako programový námestník riaditeľa Regionálneho štúdia Slovenského rozhlasu v Košiciach, od septembra 1999 do júna 2019 bol generálnym riaditeľom Štátneho divadla Košice. V súčasnosti je dramaturgom činohry v ŠD Košice. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na oblasť divadelných dejín Slovenska, s orientáciou na mesto Prešov a východné Slovensko, v pedagogickej práci aj na otázky divadelnej dramaturgie. Je spoluautorom monografie o dramatických prácach P. O. Hviezdoslava z jeho ranného obdobia, ktorá vyšla ako kritické vydanie pod názvom Pavol Országh dramatik (2002). V Divadelnom ústave mu vyšla monografia Divadelný život Prešova : od počiatkov po polovicu 20. storočia (2013). Ako vysokoškolskú učebnicu napísal v roku 2020 Dejiny divadla na východnom Slovensku I (od počiatkov do roku 1945). Je autorom niekoľkých štúdií v zahraničných a domácich odborných časopisoch ako Divadelní revue, Slovenské divadlo, Romboid a v recenzovaných zborníkoch. V minulosti bol pravidelným členom v odborných porotách divadelných festivalov, niekoľko rokov zastupoval Slovensko v porote medzinárodného festivalu Bez hraníc v Cieszyne/Českom Těšíne. Je dramaturgom viacerých inscenácií a upravovateľom dramatických textov uvádzaných v slovenských divadlách. Prekladá divadelné hry z poľského jazyka. Niektoré z jeho prekladov vyšli knižne v zborníku hier súčasného poľského dramatika Ingmara Villqista Hry a v diele Poľská dráma (obidve knihy vyšli v Divadelnom ústave v Bratislave), v roku 2013 mu vyšla kniha prekladov divadelných hier poľského spisovateľa Andrzeja Stasiuka.

Päť životov za divadlo

Hneď na úvod treba poznamenať, že aj keď dokument Život za divadlo vznikol pri príležitosti storočnice slovenského profesionálneho divadla, jeho obsahová aj formálna stránka prekračuje hranice príležitostného diela. Musel sa vyrovnať s niekoľkými nástrahami, ktoré v uzavretom, nánosmi divadelno-historických interpretácií zaťaženom slovenskom teatrologickom a divadelnom priestore môžu pre tvorcov predstavovať riziko.

Go to Top