Monitoring slovenskej teatrologickej literatúry má za cieľ vytvoriť priestor pre odbornú kritickú reflexiu nových publikácií v odbore divadelná veda s interdisciplinárnym presahom do blízkych umenovedných oblastí. Ide o iniciatívu vychádzajúcu z členskej základne Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT), ktorá reaguje na minimálne možnosti publikovať rozsiahle analytické recenzie v divadelných a kultúrnych periodikách. Reflexia pôvodnej teatrologickej literatúry je prirodzenou súčasťou diskurzu o divadle a divadelnej vede a je tiež obohatením substanciálnych snáh SC AICT.

Zámerom projektu je podpora a rozvoj literárnej kritiky v oblasti teatrologickej literatúry. Odborná reflexia takto zameraných pôvodných slovenských publikácií je osobitne prínosná pre autorov a ich živý, pozitívne konfrontovaný profesionálny rast, rovnako pre odbornú verejnosť, v rámci ktorej majú možnosť vznikať konštruktívne diskurzy, a v neposlednom rade aj pre laickú verejnosť, ktorá má k teatrologickej literatúre blízko najmä prostredníctvom biografických publikácií a divadelných hier.

O projekte Monitoring teatrologickej literatúry uvažujeme v dlhodobom horizonte. Vznik jedinečnej platformy zhromažďujúcej recenzie a ponúkajúcej možnosť diskusie má byť ďalším impulzom a priestorom na kultiváciu kritiky ako odborného i publicistického žánru. Rovnako má za cieľ zvyšovať povedomie slovenskej verejnosti o divadelnej a literárnej reflexii. Tak ako sa nám v rámci projektu Monitoring divadiel na Slovensku darí už roky prispievať k zvyšovaniu úrovne divadelnej publicistiky a motivovaniu etablovaných i nových autorov, tak, veríme, sa nám podarí nastúpiť na rovnakú cestu aj v oblasti recenzovania teatrologických publikácií.

Odborná koordinátorka/zodpovedná redaktorka: Diana Laciaková
Odborná redaktorka: Martina Vannayová
Jazyková redaktorka: Hana Rafčíková

Partneri:

Fond na podporu umenia

Projekt ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil: