Cieľom projektu Monitoring divadiel na Slovensku je kritická reflexia čo najširšieho spektra divadelných inscenácií, ktoré vznikajú v štátnych, samosprávnych i nezriaďovaných divadlách. Projekt si nerobí nárok na úplnosť, ročne dokáže recenzentsky pokryť cca 50 – 60 premiér, čo je len menšia časť stále sa rozširujúceho diapazónu rôznorodých divadelných projektov, ktoré na Slovensku vznikajú. Popri profilových inscenáciách, ktoré výnimočným spôsobom rezonujú v tej-ktorej sezóne, sa snaží dávať prioritu produkciám, ktoré dostávajú priestor v médiách len zriedka alebo vôbec. Ide predovšetkým o inscenácie bábkových, národnostných i regionálnych divadiel či projekty nezávislých združení.

Uverejňované texty prechádzajú podrobnou jazykovou a odbornou redakciou. Tým sa síce predĺži čas medzi premiérou inscenácie a uverejnením recenzie na webovej stránke, na druhej strane sa však garantuje zodpovedajúca úroveň textu. Hodnotenia totiž nemajú slúžiť len ako aktuálna informácia pre divákov či spätná väzba pre tvorcov, ale aj ako archívny dokument. Každá z recenzií sa tak stáva materiálom pre budúcich výskumníkov a výskumníčky divadelného diania na Slovensku.

Iniciatíva nazývaná v začiatkoch Informačná sieť IS Theatre.sk, neskôr už s prídavkom Monitoring divadiel na Slovensku, vznikla z intenzívne pociťovanej potreby reštartovať kritickú reflexiu tvorby našich divadiel. Reagovala tak na dlhodobo sa zhoršujúce sa postavenie divadelnej kritiky v médiách. Projekt nepriamo nadväzuje na systém interných hodnotení divadiel, ktoré vypracovávali teatrológovia a teatrologičky zamestnané v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (dnes Divadelný ústav Bratislava). Po roku 1998, keď Divadelný ústav prenechal reflexiu len na odbornú, prípadne dennú tlač, zostala veľká časť divadelnej produkcie bez akejkoľvek reflexie.

Návrh celoplošného monitorovania slovenských divadiel, vytvorenia siete kritikov a kritičiek prispievajúcich viac či menej pravidelne svojimi recenziami na spoločnú webovú stránku, bol po prvý raz prezentovaný vedením Divadelného ústavu (riaditeľka Vladislava Fekete) na stretnutí divadelných riaditeľov, ktoré sa konalo v Bratislave dňa 29. 11. 2006. Cieľom projektu bolo lepšie informovanie divadelnej a širšej kultúrnej obce o aktuálnom dianí v slovenskom divadle, ako aj systematickejšie uchovávanie divadelného dedičstva i formou odborných recenzií.

Monitorovanie aktuálnych premiér v jednotlivých sezónach, ale aj organizovanie stretnutí kritikov a teatrológov, koordináciu a fundraising projektu na seba prevzalo Slovenské centrum AICT ako nezávislé združenie divadelných kritikov. Stálym partnerom projektu sa stala aj Vysoká škola múzických umení, ktorá až do roku 2020 každoročne finančne podporovala túto publikačnú platformu využívanú i pedagógmi a študentmi Divadelnej fakulty VŠMU. V prvých rokoch bola nová databáza recenzií za pomoci Divadelného ústavu zverejňovaná na webovej stránke www.theatre.sk. Od roku 2014 začali recenzie z monitoringu pribúdať na samostatnom portáli www.aict.sk spravovanom priamo SC AICT, kam sa postupne presunul celý archív. Stránka informovala verejnosť aj o iných aktivitách združenia, preto v roku 2016 vznikla osobitná webová stránka projektu www.monitoringdivadiel.sk. Na prelome rokov 2016 a 2017 sme pre web www.monitoringdivadiel.sk získali ISSN 2454-0129.

Projekt sa napĺňa v závislosti od dostupných finančných zdrojov. Do roku 2015 bol podporovaný grantovým systémom Ministerstva kultúry SR. V roku 2016 došlo z dôvodu neudelenia grantu novozriadeným Fondom na podporu umenia k takmer úplnému zastaveniu projektu. Monitoring divadiel sa obnovil postupne na prelome rokov 2016 a 2017, a to aj vďaka grantu od autorskej spoločnosti LITA. Žiaľ, viaceré recenzie z tohto obdobia sa už spätne nepodarilo doplniť. Od roku 2017 je Fond na podporu umenia opäť hlavným partnerom projektu, ktorý ho financuje z verejných zdrojov. Vo viacerých rokoch podporil kritické sledovanie divadiel pôsobiacich v Bratislave a okolí aj Bratislavský samosprávny kraj cestou svojej dotačnej schémy na kultúrne projekty.

Partneri:

Fond na podporu umenia

Projekt ako hlavný partner z verejných zdrojov podporil FPU.

Bratislavský kraj logo

Projekt v roku 2017, 2018, 2020, 2021 a 2022 podporil BSK.

LITA

Projekty SC AICT v rokoch 2016 a 2019 podporila LITA.

VŠMU

Projekt do roku 2020 podporovala VŠMU.